PRIVCACYBELEID VAN TV Borchwerf

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die TV Borchwerf verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van TV Borchwerf, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan TV Borchwerf verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijken
Verantwoordelijken voor de verwerking c.q de gegevensbescherming van de persoonsgegevens zijn:

TV Borchwerf, Chromietdijk 119, 4706 EW Roosendaal, tel. 0165 545615, KvK 58963553
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via i.broumels.1@kpnmail.nl.
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via
p.langen@ziggo.nl

2. Welke gegevens verwerkt TV Borchwerf en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats,geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),e-mailadres(sen)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor
onze organisatie zoals bv social media accounts.

2.2 TV Borchwerf verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van TV Borchwerf ;

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met TV Borchwerf en je te informeren over de ontwikkelingen van TV Borchwerf
E-mail berichtgeving (opt-out):
TV Borchwerf gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van TV Borchwerf toe te sturen.Indien u verwijdering van het e-mail adres voor de nieuwsbrief wenst is dit mogelijk.( zie artikel 5.1).

3. Bewaartermijnen
TV Borchwerf verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TV Borchwerf passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TV Borchwerf gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van TV Borchwerf kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. TV Borchwerf zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop TV Borchwerf je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@tvborchwerf.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.